Historikk

‘Helserådet’ ble etablert i januar 1993 av Anders Smith på privat initiativ og vil således kunne feire sitt 25 års jubileum i januar 2018. De første par årene var bladets navn MFAL-rapport og MFRL-rapport (ut fra betegnelsen på kommunelegene på den tiden).

De første årene utkom bladet 12 ganger i året, med et sidetall på 2, etter hvert økende til 4 sider. Bladet var den gangen kun papirbasert, og et abonnement kostet 500 kroner i året.

Fra og med januar 2007 ble ‘Helserådet’ tatt opp i Helsebibliotekets portefølje med Anders Smith som redaktør fortsatt. Da Folkehelseinstituttet sluttet å utgi sine MSIS-rapporter sommeren 2010, påtok ‘Helserådet’ seg også å publisere alle nyhetsmeldingene fra FHI. Dette medførte at sidetallet og utgivelseshyppigheten økte. Bladet har således siden 2011 hatt 22 – 23 utgivelser årlig. Abonnementet var fortsatt betalingsbelagt. Det gjaldt også for den IT-baserte PDF-versjonen som ble tilbudt. F.o.m. 2015 besluttet Folkehelseinstituttet at PDF-versjonen skulle tilbys gratis. F.o.m. 2016 besluttet FHI at papirversjonen skulle opphøre. Og i 2017 besluttet Folkehelseinstituttet, av økonomiske grunner, at de ville trekke seg fra utgivelsene f.o.m. 2018.

Artikler og emneinndeling:

Siden starten i 1993 er det pr. 1. september 2017 utgitt 434 numre av ‘Helserådet’ med til sammen nærmere 5900 artikler. Artiklene grupperes slik etter emner:

• Folkehelse generelt
• Frivillighet
• Fysisk aktivitet
• Helsemessig beredskap
• Helsestasjonstjeneste
• Historisk materiale
• Helserett og rettsmedisin
• Helseøkonomi
• Inneklima
• Kommunal planlegging
• Kvalitetssikring
• Metoder i folkehelsearbeidet
• Miljørettet helsevern
• Organisasjon og ledelse
• Personlig hygiene
• Psykisk helse
• Redaksjonelt
• Samhandling
• Seksuell og reproduktiv helse
• Skadeforebyggende arbeid
• Skolehelsetjeneste
• Sosial ulikhet i helse
• Barn og unge
• Helsetjenester, diverse
• Sykdom, diagnostikk og behandling
• Helsestatistikk
• Ernæring
• Arbeidsmedisin
• Tobakkskader
• Rusmiddelforebyggende tiltak
• Diverse

 

Bestill abonnement her!